Tímová práca na dialytickej jednotke

Zanietení odborníci
Multidisciplinárne dialyzačné centrum

Dialyzačné stredisko vedie lekársky riaditeľ so špecializáciou v odbore nefrológia a vedúci ošetrujúci pracovník zodpovedný za riadenie zdravotníckeho a ošetrovateľského personálu. Nad každou ošetrujúcou zmenou dohliada lekár (okrem jednotky poskytovania obmedzenej starostlivosti (Limited Care Unit – LCU)) a na vykonanie dialýzy pre 4 pacientov je pridelená dialyzačná sestra v závislosti od úrovne asistencie, ktorú vyžadujú miestne predpisy. Dialyzačným sestrám pomáha pomocný personál na poskytovanie zdravotníckej starostlivosti v závislosti od požiadaviek danej krajiny. V závislosti od veľkosti a polohy môže mať dialyzačné stredisko ďalší administratívny a technický personál.

Lekársky riaditeľ každý mesiac organizuje a vedie multidisciplinárne stretnutia (klinické revízie) s cieľom analyzovať celkové výsledky a zlepšiť zdravotný stav jednotlivých pacientov. Tieto stretnutia zlepšujú komunikáciu a vytvárajú spoločnú atmosféru ošetrujúceho tímu na dialyzačnom stredisku.

Okrem vykonávania dialýzy poskytujú kliniky NephroCare aj multidisciplinárnu podporu pre dialyzačných pacientov, ktorí vyžadujú posudok psychológa, dietetika alebo sociálneho pracovníka.