Sociálna zodpovednosť

Transplantácie obličiek – vhodnosť je kľúčová

U mnohých pacientov s ochorením obličiek v konečnom štádiu je uprednostňovanou formou liečby transplantácia obličky. Sme si však veľmi dobre vedomí toho, že čím dlhšie pacienti zostávajú na dialýze pred transplantáciou obličky, tým väčšie je ohrozenie života pacienta a transplantovanej obličky.

Preto sa domnievame, že by sme našim pacientom s ochorením obličiek v konečnom štádiu mali ponúknuť nielen tú najlepšiu možnosť liečby dialýzou, ale aj maximalizovať ich vhodnosť na transplantáciu. Robíme to tak, že uplatňujeme usmernenia o najlepších postupoch, aby sme dokázali dosiahnuť najlepší možný klinický stav.

Všetci naši pacienti, ktorí sa zaujímajú o transplantáciu obličiek a sú vhodní na transplantáciu obličiek, by mali byť vedení na zozname transplantácií.

K zodpovednosti za našich pacientov a ostatné zúčastnené strany pristupujeme so všetkou vážnosťou.

Kampaň „Druhý život“ v Poľsku

Spoločnosť Fresenius Medical Care v Poľsku iniciovala kampaň s názvom „Druhý život“ zameranú na študentov stredných škôl s cieľom zvýšiť spoločenskú akceptáciu transplantácií.

Kampaň poskytuje študentom súbor zásad a vzdelávacích materiálov, na základe ktorých rozvíjajú svoje vlastné aktivity na úrovni školy vysvetľujúce problematiku transplantácie orgánov svojim rovesníkom a miestnym komunitám.

Doteraz sa týchto troch edícií kampane zúčastnilo takmer 200 škôl. Študenti rozdali viac ako 150 000 darcovských formulárov.

V roku 2007 poľská transplantológia zaznamenala výrazný pokles počtu transplantácií. V posledných rokoch však počet transplantácií neustále rastie. Kampaň „Druhý život“ nepochybne ovplyvnila túto zmenu.

Propagačná vychádzka vo Veľkej Británii

Zamestnanci ústredia Fresenius Medical Care vo Veľkej Británii usporiadali propagačnú vychádzku po Teversal Trails v Nottinghamshire, ktorá sa, bohužiaľ, uskutočnila počas upršaného víkendu.

K zamestnancom sa pripojili rodinní príslušníci a priatelia, aby spolu bojovali s mrznúcim dažďom, poľadovicou a snehom v snahe úspešne dokončiť započatý výlet. Túto spoločnú skúsenosť organizovanú s motívom lepšieho porozumenia téme zlyhania obličiek ocenili všetci: pacienti, personál, rodiny aj ich priatelia.

Navyše to všetko slúžilo dobrému účelu: celkovo táto a ďalšie aktivity organizované na klinikách a úradoch po celej krajine pomohli vyzbierať viac než 5 000 Libier. Spoločnosť Fresenius Medical Care okrem získavania zdrojov potrebných na pomoc odhadom 50 000 ľuďom liečeným vo VB na ochorenie obličiek vo finálnom štádiu plánuje pomôcť organizácii Kidney Research UK šíriť povedomie o ochorení obličiek a upozorňovať širokú verejnosť na hroziace riziká.

Národný program pre zdravé obličky v Maďarsku

Národný program pre zdravé obličky sa začal na jar roku 2011 v spolupráci s Maďarským združením nefrológov, Maďarským združením transplantácií a občianskymi združeniami. Cieľom Národného programu pre zdravé obličky je znížiť frekvenciu a závažnosť ochorenia obličiek a jeho komplikácií prostredníctvom šírenia informácií, ktoré objasňujú význam zdravého životného štýlu v spoločnosti. Poskytovanie informácií rizikovým skupinám je najvyššou prioritou.

Pod záštitou programových expertov a jednotlivcov po úspešnej transplantácii navštevujú dialyzačné centrá, aby sa zvyšoval počet pacientov zapojených do transplantačných programov. Uskutočňuje sa to poskytovaním informácií pacientom, ktorí môžu byť vhodní na transplantáciu obličiek, ale odmietajú ju z psychologických alebo iných dôvodov.