Tímová práca na dialytickej jednotke

Multidisciplinárne dialyzačné centrum

Dialyzačné stredisko vedie lekársky riaditeľ so špecializáciou v odbore nefrológia a vedúci ošetrujúci pracovník zodpovedný za riadenie zdravotníckeho a ošetrovateľského personálu.

Nad každou ošetrujúcou zmenou dohliada lekár (okrem jednotky poskytovania obmedzenej starostlivosti (Limited Care Unit – LCU)) a na vykonanie dialýzy pre 4 pacientov je pridelená dialyzačná sestra v závislosti od úrovne asistencie, ktorú vyžadujú miestne predpisy. Dialyzačným sestrám pomáha pomocný personál na poskytovanie zdravotníckej starostlivosti v závislosti od požiadaviek danej krajiny. V závislosti od veľkosti a polohy môže mať dialyzačné stredisko ďalší administratívny a technický personál.

Lekársky riaditeľ každý mesiac organizuje a vedie multidisciplinárne stretnutia (klinické revízie) s cieľom analyzovať celkové výsledky a zlepšiť zdravotný stav jednotlivých pacientov. Tieto stretnutia zlepšujú komunikáciu a vytvárajú spoločnú atmosféru ošetrujúceho tímu na dialyzačnom stredisku.

Okrem vykonávania dialýzy poskytujú kliniky NephroCare aj multidisciplinárnu podporu pre dialyzačných pacientov, ktorí vyžadujú posudok psychológa, dietetika alebo sociálneho pracovníka.

Tímová práca na dialytickej jednotke