O čo sa snažíme

Lekár a pacient hľadia na tablet
Záväzok kliník NefroCare

Dialýza môže mať výrazný vplyv na kvalitu života pacienta. Preto je jedným z našich cieľov podporovať pacientov s cieľom zlepšiť ich zdravotný stav tak, aby mohli pokračovať v tom, na čom im naviac záleží. Ako najväčšia medzinárodná sieť poskytovania starostlivosti v oblasti dialýzy poskytujeme dialyzačnú starostlivosť v rôznych krajinách.

Kliniky NephroCare sa zaväzujú:

  • Prispieť k naplneniu cieľa spoločnosti Fresenius Medical Care vytvárať pre pacientov s poruchou obličiek budúcnosť, v ktorej stojí za to žiť.
  • Podporovať prevenciu a spomaľovať progresiu CKD
  • Poskytovať kvalitnejšiu starostlivosť o pacientov s poruchou obličiek na základe národných a medzinárodných smerníc
  • Podporovať úzku a transparentnú spoluprácu medzi nefrológmi, nemocnicami, praktickými lekármi, poskytovateľmi lekárskej starostlivosti a pacientmi
  • Pomáhať pacientom s chronickým ochorením obličiek s cieľom zlepšiť ich výhľad do budúcnosti a uviesť kliniky NephroCare do pozície spoľahlivého partnera pre všetky zúčastnené strany v oblasti zdravotníctva.

Hodnotový systém NephroCare je naším riešením na vyváženie štandardizovaných procesov a lokálnych požiadaviek na celkové a plne prepojené dialyzačné systémy, ktoré umožňuje výber najvhodnejšieho prístupu pre každého pacienta v celej našej sieti.

Angažovanosť pacientov

Podpora pacientov má pozitívny vplyv na emocionálny a fyzický stav pacientov a následne na ich správanie, spokojnosť a dodržiavanie liečby.

Neustále komunikujeme s našimi pacientmi, aby sme pochopili, na čom im najviac záleží, a aby sme ich podporili v oblastiach súvisiacich s ich zdravotnou starostlivosťou:

• Úvod do dialýzy
• Vzdelávanie v oblasti výživy
• Starostlivosť o fistulu
• Potreba zostať aktívny
• Koordinácia dialýzy počas dovolenky

Viac informácií nájdete v časti pre našich pacientov.

Klinická infraštruktúra

Na poskytovanie štandardizovaného ošetrenia v rámci nastavení orientovaných na pracovné postupy je pre nás kľúčové navrhovať najlepšie možné klinické postupy s usporiadaním pracoviska šitým na mieru a používať kvalitné dialyzačné prípravky.
Vďaka nastaveniu našej klinickej infraštruktúry sa snažíme zabezpečiť správnu hygienu, bezpečnosť a optimalizovaný dohľad nad pacientmi.

Terapie, produkty a lieky

Pomocou systému NephroCare dokážeme poskytovať optimalizovanú kombináciu terapií – na stredisku, v domácom prostredí, v nemocniciach – prispôsobenú populácii našich pacientov a potrebám systémov poskytovania zdravotníckej starostlivosti.
Pokiaľ ide o prispôsobené terapie, naši pacienti využívajú výhody našich skúseností v oblasti predpisovania terapií špecifických pre daného pacienta použitím produktov spoločnosti Fresenius Medical Care a medicínskych produktov špičkovej kvality.
Prostredníctvom našich inovatívnych produktov a technológií získavate ďalšie výhody – vaša spokojnosť a bezpečnosť sú vždy našimi najvyššími prioritami.

Viac informácií o našich vyspelých produktoch nájdete na webovej stránke spoločnosti Fresenius Medical Care: https://www.freseniusmedicalcare.com/en/healthcare-professionals/hemodialysis/hemodialysis-overview/

Lekári, sestry a špecialisti

Vysoko motivovaní, vyškolení a skúsení lekári, sestry a špecialisti sú kľúčom v poskytovaní renálnej starostlivosti o pacientov.

V klinickom prostredí nestačia len technológie a lekárske znalosti. Naši odborníci sa starajú aj o ľudskú a emocionálnu stránku našich pacientov.

Pozrite si naše možnosti liečby.

Riadenie kvality

Dosahovanie príslušnej integrácie týchto požiadaviek na kvalitu do našich štruktúrovaných procesov.
Hlavným prvkom nášho systému riadenia kvality sú firemné smernice špecifikujúce kľúčové požiadavky pre procesy v rámci organizácie NephroCare, napríklad prostredníctvom nastavenia štandardov pre hygienu a kontrolu infekcií, správnu dialyzačnú starostlivosť, starostlivosť o vodu, koncentráty a dialyzačné roztoky pre hemodialýzu a súvisiace liečby.

Klinická a prevádzková výkonnosť

Na poskytovanie udržateľnej zdravotnej starostlivosti založenej na hodnotách sa stretávajú tímy nášho centra s rôznymi špecializáciami, aby spoločne riadili naše dialyzačné strediská.

Monitorovacie nástroje pomáhajú našim odborníkom merať dosiahnuté výkonnostné ciele. Tieto slúžia na neustále zlepšovanie.

Klinický informačný systém

Žiadne zlepšovanie bez relevantných údajov. Patentovaný systém klinického riadenia EuCliD® NephroCare poskytuje komplexné informácie o každej dialýze a pacientovi, čo umožňuje zdravotníckemu personálu na strediskách NephroCare vykonávať správne rozhodnutia na zlepšenie liečby pre každého jedného pacienta.

Uľahčuje každodennú prácu klinického personálu integrovaním procesov do systému zhromažďovania údajov.

Monitorovacie systémy priamo prepojené na dialyzačné zariadenia odosielajú údaje o pacientoch a medicínskych parametroch z dialýz do systému riadenia údajov, ktorý kontroluje aj úplnosť a dôveryhodnosť údajov.

Nezabúdajte:

Všetky údaje sa zhromažďujú v prísnom súlade s nariadeniami o ochrane osobných údajov a ukladajú sa anonymne na zabránenie identifikácii jednotlivých pacientov.

Súvisiace Témy

Fresenius Medical Care neustále vyvíja inovatívne koncepty pre budúcnosť udržateľného rozvoja.