Práva a povinnosti pacientov

 • Pacienti majú právo na to, aby sa im dostala pozorná lekárska starostlivosť, odborne poskytnutá kompetentným personálom.
   
 • Pacienti majú právo vedieť meno lekára a ďalšieho personálu, ktorý ich lieči.

  Pacienti majú právo na príslušné súkromie v rámci daných možností zdravotníckeho zariadenia, ako aj právo na denné stretávanie sa s členmi rodiny a s priateľmi. Právo na návštevy je možné obmedziť iba z opodstatnených dôvodov.
   
 • Pred zahájením nového diagnostického alebo liečebného postupu majú pacienti právo sa svojho lekára spýtať na všetky informácie potrebné pre rozhodnutie, či budú so zákrokom súhlasiť alebo nie.

  Okrem život ohrozujúcich núdzových prípadov musia byť pacienti riadne informovaní o všetkých rizikách spojených s týmito zákrokmi.

  Ak existujú alternatívne spôsoby liečby alebo ak si pacienti želajú získať informácie o možnostiach liečby, majú právo byť o nich informovaní. Pacienti majú právo vedieť mená osôb podieľajúcich sa na rôznych liečbach.
   
 • Pacienti majú právo odmietnuť liečbu v rámci parametrov stanovených zákonom. Pacienti musia byť informovaní aj o tom, ako ich rozhodnutie ovplyvní ich zdravie.
   
 • Pri ambulantných a nemocničných vyšetreniach, ošetreniach a liečbe majú pacienti právo na maximálne rešpektovanie ich súkromia a zdržanlivosti.

  Analýza ich prípadov, vyšetrenia a rozhovory sú dôverné a je potrebné ich vykonať diskrétne.

  Prítomnosť osôb, ktoré sa priamo nepodieľajú na vyšetrení, musia najskôr schváliť pacienti, dokonca aj v univerzitných zariadeniach, pokiaľ si pacienti tieto osoby nevybrali sami.
   
 • Pacienti majú právo, aby sa s ich zdravotnými záznamami zachádzalo ako s dôverným materiálom. Ochrana informácií o pacientovi musí byť zaručená aj v oblasti počítačového spracovania údajov.
   
 • Pacienti majú nárok očakávať, že nemocnica vynaloží všetku snahu na vyliečenie ich ochorení, spôsobom vhodným pre typ ochorenia a podľa želaní pacienta.

  Ak je potrebné pacienta previezť do inej nemocnice, pacientovi musí byť poskytnuté úplné odôvodnenie a musí byť informovaný o potrebe prevozu a o možných alternatívach. Nové zariadenie musí prevoz prijať.
   
 • Pacienti majú právo na to, aby ich ošetrenie bolo vykonané riadnym spôsobom a bez prerušení.

  Pacienti sú oprávnení vopred vedieť, ktorí lekári sú pre nich k dispozícii, ako aj kedy a kde ich nájdu.

  Po prepustení sú pacienti oprávnení očakávať, že nemocnica určí spôsob, ako ich lekári budú informovať o ich budúcej starostlivosti.
   
 • Pacienti majú právo na jasné a podrobné vysvetlenia, ak sa lekár rozhodne vykonať nezvyklý alebo experimentálny zákrok.

  Písomný súhlas pacienta je potrebný na každé vyšetrenie, ktoré neslúži na účely liečby.

  Pacienti môžu kedykoľvek odstúpiť od experimentu a bez udania dôvodu, ak boli informovaní o možných zdravotných následkoch takéhoto rozhodnutia.
   
 • Terminálne choré pacienti majú právo na citlivú zdravotnú starostlivosť. Všetci zamestnanci musia rešpektovať ich želania, pokiaľ neporušujú platné zákony.
   
 • Pacienti majú právo a povinnosť poznať a sledovať platné nariadenia zdravotníckeho zariadenia, v ktorom sú liečení.
   
 • Pacienti majú právo kontrolovať svoje účty a požadovať odôvodnenie účtovaných položiek, bez ohľadu na to, kto účet platí.

 

Hlásenie nežiaducich účinkov liekov Fresenius Medical Care

Kto môže ohlasovať nežiaduce účinky?

Zdravotnícky pracovníci:

Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na výskyt nežiaducich účinkov. Hlásenie podozrení na nežiaduce účinky po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku.

Verejnosť:

Ak sa u Vás vyskytne akýkoľvek nežiaduci účinok, obráťte sa na Vášho ošetrujúceho lekára alebo lekárnika. Nežiaduci účinok môžete ohlásiť aj priamo spoločnosti Fresenius Medical Care Slovensko s.r.o..

Čo je to nežiaduci účinok?

Nežiaduci účinok je reakcia na liek, ktorá je škodlivá a nechcená.

Prečo hlásiť nežiaduce účinky?

Hlásením podozrení na výskyt nežiaducich účinkov napomáhate spoločnosti Fresenius Medical Care získavať informácie o bezpečnosti liekov a tým zaistiť bezpečnosť našich pacientov.

Ako hlásiť podozrenie na výskyt nežiaducich účinkov?

V prípade podozrenia na výskyt nežiaducich účinkov súvisiacich s produktami spoločnosti Fresenius Medical Care nás prosím kontaktujte:

E-mailový kontakt: fresenius.sk@fmc-ag.com

Telefonický kontakt: tel: +421 33 7915 211

Nežiaduci účinok môžete ohlásiť priamo spoločnosti Fresenius Medical Care Slovensko s.r.o, alebo prostredníctvom vypísania nasledujúceho formulára.

V súlade s legislatívnymi požiadavkami na ochranu osobných údajov Vám oznamujeme, že toto elektronické oznámenie je zaznamenávané a uchovávané. Všetky Vami poskytnuté osobné údaje poskytnuté formou elektronického formulára súvisiace s oznámením podozrenia na výskyt nežiaduceho účinku lieku alebo produktu sú považované za dôverné a budú použité iba na účely hodnotenia bezpečnosti lieku alebo produktu. Týmto poskytujete spoločnosti Fresenius Medical Care Slovensko s.r.o. svoj súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, vek, e-mailový kontakt, telefonický kontakt, bydlisko, dátum narodenia, pohlavie a informácie o zdravotnom stave. Súhlas je platný na dobu neurčitú. Súhlasíte so sprístupnením, poskytnutím a spracovaním osobných údajov v rozsahu tohto súhlasu aj príslušným kompetentným autoritám vykonávajúcim štátny dozor v oblasti bezpečnosti liekov a produktov; zmluvným partnerom spoločnostiFresenius Medical Care Slovensko s.r.o. za rovnakým účelom a sprostredkovateľovi spoločnosti Fresenius Medical Care Slovensko s.r.o.. Vyhlasujete, že údaje ste poskytli dobrovoľne a poskytnuté údaje sú pravdivé, správne a aktuálne. Týmto zároveň vyhlasujete, že ste poučený o potrebe bezodkladne vyhľadať lekára.Odoslaním elektronického formulára potvrdzujete, že súhlasíte so spracovaním osobných údajov podľa vyššie uvedeného.