Právne poznámky

Zverejnil(a)
FMC-dialyzačné služby, s. r. o.
Teplická 99
921 01
Slovensko

email: fresenius.sk(at)fmc-ag.com

Autorské práva

Copyright© FMC-dialyzačné služby, s. r. o. 2018. Všetky práva vyhradené.

Text, obrázky, grafika, zvukové súbory, animačné súbory, video súbory a ich zoradenie na internetových stránkach spoločnosti Fresenius Medical Care všetky podliehajú autorským právam a spadajú pod ďalšiu ochranu intelektuálneho vlastníctva. Tieto objekty sa nesmú kopírovať na komerčné účely, ani sa nesmú upravovať alebo uvádzať na iných stránkach. Niektoré internetové stránky spoločnosti Fresenius Medical Care obsahujú obrázky alebo iné súbory, ktoré podliehajú autorským právam ich poskytovateľov.

Túto stránku si môžete prezerať a reprodukovať jej časti v tlačenej forme, uložením na harddisk a poskytnutím ďalším osobám, vždy však iba na nekomerčné, informačné a osobné účely.

Obchodné známky

Pokiaľ nie je uvedené inak, všetky obchodné známky uvedené na internetových stránkach spoločnosti Fresenius Medical Care sú registrované v príslušných krajinách a podliehajú právam na obchodné známky spoločnosti Fresenius Medical Care a spoločnosť Fresenius Medical Care a jej dcérske spoločnosti ich vlastnia alebo na ne majú pridelenú licenciu.

Vylúčenie záruky a zastúpenia / obsahu

Tieto informácie poskytuje spoločnosť Fresenius Medical Care „tak, ako sú” a bez akejkoľvek záruky, výslovnej alebo vyplývajúcej, vrátane (okrem iného) všetkých súvisiacich záruk predajnosti, vhodnosti na konkrétny účel alebo oprávneného zásahu. Poskytnuté informácie sú považované za presné, môžu však obsahovať chyby alebo nepresnosti. Informácie obsiahnuté na tejto stránke sú poskytnuté iba za účelom všeobecnej informovanosti a nie sú obchodnou, lekárskou ani inou odbornou radou. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za poranenie alebo stratu, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku spoliehania sa na informácie uvedené na tejto stránke.

Prehlásenia týkajúce sa budúcnosti

Táto stránka obsahuje prehlásenia týkajúce sa budúcnosti vychádzajúce z presvedčenia vedenia spoločnosti Fresenius Medical Care. Pri použití na tejto stránke slová, ako napríklad „predpokladať“, „veriť“, „odhadovať“, „očakávať“, „mať v úmysle“, plánovať“ a „projektovať“ slúžia na identifikáciu prehlásení týkajúcich sa budúcnosti. Môžu zahŕňať riziká a neistoty, vrátane technologických pokrokov v lekárskej oblasti, dopytu po produkte a prijatia na trh, vplyvu hospodárskych podmienok, vplyvu konkurenčných výrobkov a cenotvorby, výmenných kurzov zahraničnej meny a ďalších rizík. Tieto prehlásenia týkajúce sa budúcnosti odzrkadľujú názory spoločnosti Fresenius Medical Care ku dňu ich vzniku vzhľadom na budúce udalosti a podliehajú rizikám a neistotám. Všetky prehlásenia týkajúce sa budúcnosti sú založené na odhadoch a predpokladoch vedenia spoločnosti a sú považované za rozumné, vo svojej podstate sú však neisté a ťažko predpovedateľné. Skutočné výsledky alebo skúsenosti sa môžu materiálne líšiť od prehlásení týkajúcich sa budúcnosti. Spoločnosť Fresenius Medical Care sa vzdáva zámeru alebo povinnosti aktualizovať prehlásenia týkajúce sa budúcnosti.

Žiadna licencia

Spoločnosť Fresenius Medical Care sa snaží o inovatívnu a informatívnu internetovú stránku. Prosíme vás však o porozumenie, že spoločnosť Fresenius Medical Care musí chrániť svoje intelektuálne vlastníctvo, vrátane patentov, obchodných známok a autorských práv. Preto, prosím, uznajte, že internetová stránka neudeľuje žiadnu licenciu na intelektuálne vlastníctvo spoločnosti Fresenius Medical Care.

Hypertextové odkazy

Hypertextové odkazy na našej internetovej stránke neslúžia ako odporúčanie. Nekontrolujeme presnosť a správnosť informácií. Nenesieme zodpovednosť za škody spôsobené použitím týchto informácií.